Salgs- garanti- og ansvarsbetingelser for FKI Fast Food Teknik a/s

Generelt

Nedenstående betingelser er gældende for alle med FKI afsluttede aftaler. Afvigelser herfra har kun gyldighed, såfremt de er skriftlig bekræftet af os.

1. Ordrebekræftelse

En ordre er først bindende for os, når vi skriftligt har accepteret denne.
Ønsker køber at træde tilbage fra handelen, påhviler det køber at give sælger skriftlig meddelelse herom senest 5 dage efter modtaget ordrebekræftelse fra sælger.

2. Priser

Alle vore priser gælder ab fabrik, og forstås netto, ekskl. moms og andre afgifter. Prisen er vor dagspris, fastlagt på grundlag af de på ordrebekræftelsens tidspunkt gældende løn- og materialepriser, valutakurser samt told-, fragt- og andre omkostninger. I tilfælde af ændringer i dette grundlag i perioden mellem ordrebekræftelsen og leveringen forbeholder vi os ret til at forhøje prisen i overensstemmelse hermed. Såfremt en sådan prisforhøjelse andrager mere end 10% på den samlede ordre, er kunden berettiget til at træde tilbage fra købet.

3. Betaling

Med mindre andet er aftalt eller fastsat af os, betales netto kontant ved leveringen. For ikke rettidigt indbetalt beløb påløber morarenter med 1,5% pr. måned. En eventuel reklamation berettiger ikke køber til at udskyde betalingen. Ejendomsretten overgår først til køber, når hele salgssummen tillige med evt. renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.
Såfremt køber ikke inden 45 dage fra leveringstidspunktet at regne har erlagt købesummen, skal FKI være berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve handelen og kræve erstatning.
Undlader køber at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, er han desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.
FKI forbeholder sig ret til at udskyde afsendelsen af – subsidiært at annullere – yderligere kontraherede leverancer, såfremt køber undlader betaling, anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs eller hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at han må anses at ville være ude af stand til at betale købesummen til forfaldstid.

4. Levering

Levering sker ab FKIs adresse i Verninge. Køber bærer risikoen for produktets undergang eller beskadigelse fra tidspunktet, hvor produktet i henhold til det aftalte er stillet til købers disposition på FKIs forretningssted.
Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse vælges transportmiddel af os efter vort skøn.
Leveringstidspunktet oplyses efter FKIs bedste skøn; men levering indtil 14 dage efter det aftalte tidspunkt skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

5. Specifikationer

Alle oplysninger om mål, vægt, effekt, kapacitet samt andre tekniske data som er anført i brochurer, tegninger o. lign. er omtrentlige, med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

6. Tegninger og beskrivelser

Tegninger, beskrivelser, konstruktionsforslag o. lign., udfærdiget og/eller overgivet til kunden i forbindelse med en leverance, forbliver vor ejendom, hvorfor kunden ikke uden vor tilladelse senere må benytte dette materiale, ligesom kunden ikke må informere tredje mand herom.

7. Force majeure

FKI ifalder ikke ansvar, hvis følgende omstændigheder indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer eller forsinker dennes opfyldelse inden for aftalt tid:
Force majeure, krig, brand, strejke, lockout, ud – og indførselsforbud, ekspropriation, mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandør eller andre omstændigheder, som FKI ikke kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid skal i enhver henseende anses som værende rettidig.
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i en periode på mere end 3 måneder, skal såvel FKI som køber dog være berettiget til at annullere indgåede aftaler, uden at dette kan betragtes som misligholdelse.

8. Garanti og reparation

FKI yder 12 måneders garanti for de i ordrebekræftelsen anførte leverancer, gældende fra leveringsdato/fakturadato. Garantien omfatter kvaliteten i konstruktion og udførelse, således at vi forpligter os til at udbedre eller erstatte dele, der beviseligt er behæftet med fejl eller er blevet ødelagt som følge af dårlige materialer, dårlig udførelse eller fejlkonstruktion. For komponenter og dele m.v. som vi køber hos underleverandør, kan garantien ikke udstrækkes ud over vor underleverandørs garanti.
Garantien dækker ikke for fejl, opstået som følge af misbrug, vanrøgt, hændeligt uheld, fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, eller normalt slid.
Garanti dækker ikke sliddele, og garantien bortfalder såfremt der i garantiperioden ikke er anvendt originale reservedele specificeret af FKI.
Fejl eller mangler, som menes at høre under garantien, skal uden ophold, efter at de er blevet konstateret, anmeldes til FKI, idet FKI forbeholder sig ret til at afgøre, hvor og hvordan en udbedring skal finde sted, dog at udbedring bør finde sted snarest mulig, idet præciseres at garanti således ikke omfatter erstatning for afsavn m.v. i reparationsperioden. Samtlige udskiftede dele tilhører FKI og skal fremsendes til FKI franko.
Reparationer, der ikke er aftalt med FKI på forhånd vil ikke blive erstattet, og FKI fralægger sig ethvert ansvar vedrørende reparationens udførelse og eventuel følgevirkning heraf.

9. Returnering

Returnering af dele kan kun ske efter forudgående aftale. FKI forbeholder sig ret til at modregne et returneringsgebyr på 10% af den fakturerede nettoværdi, dog mindst et beløb, svarende til de med returneringen forbundne udgifter, så som lageromkostninger m.v.
Returvarer skal tilsendes os FRANCO med oplysninger om fakturanummer.

10. Ansvar

FKI er kun ansvarlig for den skade, som det solgte forvolder, såfremt køber han dokumentere, at skaden skyldes grov uagtsomhed, begået af FKI. FKI hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet tænkeligt indirekte tab.
Det påhviler FKI såvel som køber for egen regning at tegne behørig produktansvarsforsikring til afdækning af parternes respektive ansvar for produktansvarsskader.

11. Værneting m.v.

Enhver af nærværende salgs-, garanti- og ansvarsbetingelser affødt tvist afgøres af de ordinære domstole og med Odense byret/østre Landsret som værneting, og efter de i Danmark gældende retsregler.
Retssproget er dansk.